Catalogue

Каталог

×

Общи условия

Hrimi.com e интернет страница, която представлява виртуална платформа за електронна търговия, чийто създател и собственик е фирма Хрими ЕООД. Hrimi.com предоставя платформа на български производители за онлайн продажба на стоки и услуги.

Всички цени, посочени в този сайт, са в български лева с включено ДДС и не включват цена за доставка! Всички цени са валидни до изчерпване на наличностите. Указаните цени на отделните артикули са за съответния брой артикули и не включват цена за доставка. Хрими ЕООД има право да променя цените без да дължи предварително да уведомява своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на продуктите, поради различни технически параметри на използваните монитори.

Цветовете на всеки продукт са указани в текстовете към него или в приложения снимков материал. Съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждано или показвано без писмено съгласие на Хрими ЕООД.

Общите условия за ползване на уеб сайта регламентират отношенията, свързани с продажба и покупка на стоки и услуги от Хрими ЕООД чрез интернет сайта Hrimi.com

Условията за ползване са публикувани на видно място в сайта и са достъпни за всички потребители.


Основни понятия

"Потребител" е всеки, който е заредил в интернет страницата на Hrimi.com. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите условия за времето на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането му.

За да може да извършва действия по валидна поръчка на сътветен артикул, ПОТРЕБИТЕЛЯТ регистрира онлайн поръчка в сайта www.Hrimi.com. При извършването на регистрация на покупка БЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да предостави изискуемите и верни данни. В случай, че настъпи промяна в регистрираните вече от съответния потребител данни, то последния се задължава да актуализира настъпилите промени своевременно.

С регистрирането на поръчка поръчка, в сайта Hrimi.com ПОТРЕБИТЕЛЯТ изразява съгласие с настоящите Общи условия, с което действие същият приема незабавно посочените в тях клаузи.

"Продукт(и)" са предлаганите чрез сайта Hrimi.com стоки за закупуване.

"Поръчка" е индивидуалната заявка за закупуване на Продукт(и) при условията, предвидени в сайта Hrimi.com относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя.

"Услуги" са всички действия, осъществявани от Хрими ЕООД при предлагането, продажбата и доставянето на Продуктите от сайта Hrimi.com

Обект на продажба са Продуктите, предлагани в сайта Hrimi.com към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя.

Продуктите, обект на продажба, чрез сайта Hrimi.com, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики. Хрими ЕООД не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на Продукти се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството им.

“Доставчик” е Хрими ЕООД, или друга фирма производител или дистрибутор на стоки в онлайн магазина, в качеството си на предлагащ продуктите от сайта Hrimi.com

Доставчикът публикува на сайта www.Hrimi.com описание на основните характеристики и изображение на всеки артикул, съгласно посочената от производителя информация.


Способи за плащане

За стоките и услугите изброени в чл.55, ал.2 от ЗЗП, Потребителят заплаща цената на доставените Продукти, освен ако страните не се договорят друго.

Плащането се извършва посредством пощенски паричен превод/наложен платеж или банков превод по сметка на фирмата, получена след одобрение на поръчката.


Рекламация

Клиент, поръчал стока, може да откаже получаването след доставка в следните случаи: Когато е налице пълно несъответствие между поръчана и доставена стока, както и нейната цена, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, продукти подлежат на рекламация.

Купувачът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 14-дневен срок от получаването на стоката, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите.

С всяка доставка на поръчани продукти, Потребителят получава Документ удостоверяващ направената покупка, избраният начин на плащане, както и Условия за Връщане и Замяна.

В слуачй, че потребителят желае да предяви Рекламация е необходимо да уведоми Хрими ЕООД в писмен вид, чрез електронна поща или обикновена пощенска услуга. Рекламацията ще бъде регистрирана във Фирмения Регистър и ще бъде изготвено становище по нея, предоставено на Потребителя в писмен вид.


Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава Продукти от сайта Hrimi.com по реда и условията, посочени в него.

Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.

Потребителят има право на доставка на заявения Продукт и на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в сайта Hrimi.com

Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявената в сайта цена. Хрими ЕООД, чрез сайта си www.Hrimi.com има право да обяви отстъпки от цените, които вече са калкулирани в продажната цена на предлаганите стоки, без да е необходимо допълнително да ги начислява.

Потребителите на сайта Hrimi.com нямат право да разпространяват, променят, копират, продават, съдържание на сайта Hrimi.com без изричното писмено разрешение на Хрими ЕООД.

Заявеният артикул се доставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ с подходяща опаковка и на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес за доставка.

При получаване на стоката от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от негов представител, последния подписва всички документи, необходими за потвърждаването на извършената доставка на съответния артикул.

ПОТРЕБИТЕЛ, който е получил артикул от сайта www.Hrimi.com има право да откаже получаването на поръчката само в един от изброените случаи в глава РЕКЛАМАЦИИ

Връщането или замяната на съответен артикул се извършва в 14 - дневен срок, който започва да тече от деня на получаване на артикула. В противен случай, КЛИЕНТЪТ губи правото си да върне или съответно замени дадена артикул, като всеки Потребител може да се възползва от Законовата гаранция при установяване на дефект в закупения продукт.


Права и задължения на Доставчика, при управление на Hrimi.com

Хрими ЕООД, чрез сайтът си Hrimi.com има , но не задължително, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на Hrimi.com или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Хрими ЕООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.

Хрими ЕООД може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други интернет страници и ресурси. Хрими ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на Hrimi.com и трети лица вследствие използване или достъп до тези интернет страници и ресурси.

Потребителят е длъжен да обезщети Хрими ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез Хрими ЕООД в нарушение на закона, настоящите Условия за ползване, добрите нрави или интернет етиката.

ДОСТАВЧИКЪТ полага грижа информацията, която се публикува на сайта www.Hrimi.com да бъде вярна и актуална. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за невъзможността да се предостави достъп до сайта, както и за необработването на подадените заявки, в случай че настъпят обстоятелства като непреодолима сила, случайни събития или проблеми в интернет пространството.


Всички спорове между страните ще се рашават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове ще се решават от компетентния съд, съгласно действащите нормативни разпоредби на територията на Република България.


Изменение на Общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Хрими ЕООД, като се задължава да уведоми Потребителя за промени в Условията за ползване, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения - за запознаване с тях. Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с Условията за ползване, по този начин отказва изпълнение на поръчката, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.


Уведомления

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.


Промоции

Всички промоционални предложения изложени в онлайн магазина са с точно определени условия, като срок и продукти, които важат за конкретното предложение. В случай, че времетраене не е определено, за краен срок на офертата се счита изчерпването на наличните продукти, за които промоцията е валидна.
МАГАЗИН и СКЛАД: гр.Варна 9000 Западна Промишлена Зона ул. Перла №42
 
За контакт: тел. 052/ 73 12 75, тел. ‎0885 645 001, е-mail: office@hrimi-bg.com
 
МАГАЗИН и СКЛАД: гр. Бургас, на входа на ж.к. Меден Рудник срещу бензиностанция "DEGA"
 
За контакт: тел. 0888 76 30 70, е-mail: office@hrimi-bg.com